نمونه سوالات آیین نامه موتور سیکلت

نمونه سوالات آیین نامه موتورسیکلت

نمونه سوالات آیین نامه موتور سیکلت

نمونه سوالات آیین نامه موتور سیکلتتیم طراحی نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان جهت آمادگی هرچه بیشتر شما عزیزان در آزمون گواهینامه موتور سیکلت طبق کتاب جدید آیین نامه راهنمایی و رانندگی نمونه سوالات آیین نامه موتور سیکلت را تهیه و تنظیم نموده است شما عزیزان متقاضی شرکت در امتحان گواهینامه موتور سیکلت می توانید با مطالعه نمونه سوالات آیین نامه موتور سیکلت وب سایت ایرانیان با سوالات آزمون اصلی آیین نامه موتور سیکلت آشنا شوید و درجلسه امتحان هیچگونه استرسی نخواهید داشت.

 

چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه موتور سیکلت

1-برای کدام مورد زیر باید از چراغ هشداردهنده (فلاشر) استفاده کرد؟
الف. زمانیکه در منطقه پارک ممنوع توقف کرده اید. ب. زمانیکه اتومبیل شما دچار نقص فنی شده است
ج. زمانیکه میخواهید به ترافیک پشت سر خود در مورد خطر اطلاع دهد
د. موارد ب و ج
پاسخ صحیح:د

2. ما بین شما و اتومبیل جلویی فاصله دو ثانیه ای مناسب خواهد بود چنانچه:
الف. هوا مه آلود باشد ب. هوا مرطوب و جاده خیس باشد
ج. وضعیت راه خشک و هوا خوب باشد د. هوا بارانی باشد
پاسخ صحیح:ج

3. چراغ سبز را در جلوی خود مشاهده می کنید چراغ بعدی که روشن میشود چیست؟
الف. زرد و سبز با هم ب. زرد ج. قرمز د. قرمز و زرد
پاسخ صحیح:ب

4. روشن بودن چراغ زرد به چه معناست؟
الف. آماده ادامه مسیر باشید ب. در پشت خط بایستید
ج. اگر افراد پیاده ای در حال عبور نباشند ادامه مسیر دهید د. اگر راه باز باشد
پاسخ صحیح:ب

5. چرا رانندگی در شب مشکل تر است؟
الف. وجود میدان دید طبیعی کمتر ب. عدم تشخیص فاصله و سرعت وسایل نقلیه
ج. کم شدن تشخیص عابر پیاده د. همه موارد
پاسخ صحیح:د

سخت ترین مجموعه نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی رانندگی موتور

6. برای استفاده از ترمز در حین رانندگی بهتر است ….
الف. پاها همواره آماده برای ترمز گرفتن باشد
ب. تمام کف پا را روی پدال ترمز قرار دهید
ج. پاشنه را روی کف اتومبیل گذاشته و با پنجه پدال ترمز را فشار دهید
د. با کف پا ترمز را به آهستگی فشار داده و همزمان کلاج بگیرید
پاسخ صحیح:ج

7. برای روشن کردن اتومبیل اولین کاری که باید انجام شود چیست؟
الف. خلاص کردن دنده، تنظیم صندلی، بستن کمربند، روشن کردن
ب. تنطیم آینه ها، خلاص کردن دنده و روشن کردن
ج. گرفتن کلاج با پای چپ د. هیچکدام
پاسخ صحیح:ج

8. در آزادراهها میخهای زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود؟
الف. در باند کاهش و افزایش سرعت ب. بین شانه خاکی و باند اصلی
ج. بین هر دو باند د. غالبا در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر
پاسخ صحیح:د

9.تنظیم صندلی برای چیست؟
الف. تسلط به فرمان- پدالهای گاز، ترمز و کلاج و دنده ب. میدان دید طبیعی
ج. گزینه الف و ب د. هیچکدام
پاسخ صحیح:ج

 

10. منظور از خط زیگزاگ در حاشیه ی خیابان چیست؟
الف. مخصوص توقف اتومبیل ب. توقف کوتاه آزاد است
ج. ایستادن و عبور کردن از روی آن ممنوع د. گزینه الف و ب
پاسخ صحیح:ج

11. هنگامیکه پلیس راهنمایی دست خود را از موازات نشانه پایین و بالا برد به معنی اینست؟
الف. رانندگان با سرعت عبور کنند ب. رانندگان بایستند
ج. رانندگان وسیله نقلیه در حال حرکت از سرعت خود بکاهند
د. بعد عبور در پشت آن بایستند
پاسخ صحیح:ج

12. کدامیک از موارد نقص فنی محسوب نمی شود؟
الف. دود کردن موتور ب.نداشتن چراغهای جلو و عقب
ج. کم بودن باد لاستیک د. نداشتن برف پاک کن در رانندگی
پاسخ صحیح:ج

13. در چه فاصله ای از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی،پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع است؟
الف. 5متری ب. 20متری ج. 15 متری د. 70 متری
پاسخ صحیح:ج

14. هوای گرم بر کدام قسمت از خودرو و اثر می گذارد؟
الف. سیستم فنر بندی- ترمز ب. ترمز دستی
ج. باد لاستیک و دمای موتور د. چرخهای جلو- کلاج
پاسخ صحیح:ج
15. چه زمانی می توانید از تلفن همراه در رانندگی استفاده کنید؟
الف. فرمان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت کنید
ب. استفاده از تلفن همراه حین رانندگی ممنوع است
ج. فرمان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت کنید
د. نیاز به انجام یک تلفن اضطراری باشد
پاسخ صحیح:ب
16.کدام مورد است که به هنگام سبقت گرفتن از آنها باید فضای بیشتری را برای وسیله نقلیه در نظر گرفت؟
الف. تراکتور ب. موتور سیکلت- دوچرخه ج. جرثقیل د. ماشین های مجاور
پاسخ صحیح:ب

17. شما با سرعت 45 کیلومتر در ساعت در یک جاده مرطوب در حال رانندگی هستید، فاصله شما با اتومبیل جلوئی چند طول اتومبیل باید باشد؟
الف. 4 طول اتومبیل ب. 2 طول اتومبیل ج. 6 طول اتومبیل د. 5 طول اتومبیل
پاسخ صحیح:ج

18. در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی در وسز تقاطع …..؟
الف. متوقف می شوید ب. برای تخلیه تقاطع به راه خود ادامه می دهید
ج. بلافاصله ترمز کرده، با دنده عقب در پشت خط عابر متوقف می شوید
د. بدون رعایت حق تقدم می توان عبور کرد
پاسخ صحیح:ب

 

19. شما در هنگام رانندگی در شهر مجارز هستید حداکثر سرعتی معادل:
الف. 60 کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی 50 کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی 20 کیلومتر معابر محلی
ب. 60 کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی 50 کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی 30 کیلومتر معابر محلی
ج. 50 کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی 50 کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی 30 ککیلومتر معابر محلی
د. 60 کیلومتر در خیابانهای شریانی اصلی 40 کیلومتر در خیابانهای شریانی فرعی 20 کیلومتر معابر محلی
پاسخ صحیح:ب

20. کاربرد روش دو ثانیه برای چیست؟
الف. محاسبه زمان ب. تخمین مسافت باوسیله جلوئی ج. تست موتور د. مورد الف و ب
پاسخ صحیح:ب

21. حداکثر سرعت در جادههای اصلی:
الف. روز 60 کیلومتر- شب 85 کیلومتر ب. روز 95 کیلومتر- شب 85 کیلومتر
ج. روز 80 کیلومتر- شب 90 کیلومتر د. روز 85 کیلومتر- شب 95 کیلومتر
پاسخ صحیح:ب

22. مهمترین عامل تصادفات رانندگی با اتومبیل جلوئی چیست؟
الف. شرایط جاده ب. شرایط آب و هوایی
ج. عدم توجه کافی به راه – نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلوئی د. مسائل مکانیکی
پاسخ صحیح:ج

دانلود نمونه سوالات آیین نامه رانندگی موتور با جواب

23. تابلوهای راهنمائی که معمولا فرمانی را صادر می کنند به چه شکل است؟
الف. مثلث با حاشیه قرمز ب. دایره با حاشیه قرمز
ج. مستطیل با حاشیه قرمز د. مستطیل فلش دار با حاشیه قرمز
پاسخ صحیح:ب

24. در کدام محل است که نباید پارک کنید؟
الف. در خیابان های یک طرفه ب. در خیابانهای فرعی
ج. در خیابانهای اصلی د. در 15 متری تقاطع ها و در ایستگاه اتوبوس
پاسخ صحیح:د

25. چه مواقعی باید بیش از حد مراقب موتور سیکلت سوارها و دوچرخه سوارها باشید؟
الف. در جاده های دو طرفه ب. در خط کشی عابر پیاده
ج. در خیابانهای یک طرفه د. در محل تقاطع
پاسخ صحیح:د

26. در راههای دارای جدول برای پارک در سرازیری می بایست؟
الف. فرمان را به سمت چپ بچرخانید ب. ترمز دستی را کشیده فرمان را به سمت چپ بچرخانید
ج. فرمان را به سمت راست بچرخانید د. اتومبیل را در دنده گذاشته ومانعی جلوی لاستیک عقب قرار دهیم
پاسخ صحیح:ج

27. در شرایط غیر عادی مانند بارندگی و یخبندان کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به کدام دلیل مشکل است؟
الف. کم بودن میدان دید ب. به لحاظ سرمای هوا و خارج شدن لاستیکها از حالت طبیعی
ج. به لحاظ کاهش ضریب اصطکاک چرخها با جاده د. ب و ج هر دو صحیح
پاسخ صحیح:ج

28. در چه فاصله ای از پیچها و تقاطعها دور زدن ممنوع می باشد؟
الف. 200 متری ب. 100 متری ج. 150 متری د. 70 متری
پاسخ صحیح:ج

29. شما به دنبال یک وسیله نقلیه دیگر بر روی یک جاده خیس رانندگی می کنید، فاصله زمانی بین شما و باید با اتومبیل جلوئی چقدر شد؟
الف. 4 ثانیه ب. 2 ثانیه ج. 3 ثانیه د. 5 ثانیه
پاسخ صحیح:الف

30. چرا برای سبقت از یک وسیله طویل باید فاصله بیشتری را با آن حفظ کرد؟
الف. بتوانیم جلوی کامیون را ببینیم ب. راحت بتوانیم یبا سرعت حرکت نیم
ج. برای اینکه در نقطه کولر قرار نگرفته و راننده کامیون بتواند مارا ببیند د.الف و ج
پاسخ صحیح:د

31. دسترسی در آزادراهها چگونه می باشد؟
الف. از طریق تقازع هم سطح ب. از طریق اولین خروجی
ج. از طریق پلهای هوایی و زیرگذرگاهها د. تا شهرک یا تقاطع جاده دیگر راهی ندارد
پاسخ صحیح:ج

32. چرا رانندگی در شب نسبت به روز مشکلتر می باشد؟
الف. عدم تشخیص فاصله و سرعت وسیله نقلیه ب. محدود بودن میدان دید راننده
ج. عدم تشخیص به موقع عابر پیاده د. همه موارد
پاسخ صحیح:د

نمونه سوال آیین نامه موتور سیکلت کدامند؟

33. تابلوهای باز دارنده را تابلوهای ….. نیز می گویند که بیشتر به شکل ….. با نوار حاشیه …… رنگ هستند؟
الف. هشدار دهنده- دایره- قرمز ب. انتظامی- دایره- قرمز
ج. انتظامی- مثلث- قرمز د. هشداردهنده- مثلث- آبی
پاسخ صحیح:ب

34. علادم راهنمائی به ترتیب اولویت ……..؟
الف. تابلوها- چراغ راهنما- فرمان پلیس- خط کشی
ب. فرمان پلیس- تابلوها- چراغ راهنما- خط کشی
ج. چراغ راهنما- خط کشی- تابلوها- فرمان پلیس
د. فرمان پلیس – چراغ راهنما- تابلوها- خط کشی
پاسخ صحیح:د

35. تابلو های هشداردهنده یا ….. بیشتر به شکل ….. با نوارهای حاشیه …… رنگ و زمینه ….. رنگ می باشد؟
الف. اخباری- دایره- قرمز- آبی ب. اخطاری- مربع- قرمز- سفید
ج. اخطاری- مثلث- قرمز- سفید د. انتطامی- پنج ضلعی- قرمز- سفید
پاسخ صحیح:ج

36. به هنگام رانندگی در طول روز در شرایط مه آلود چه کاری باید انجام دهید؟
الف. از نور پایین استفاده کنید ب. از نور بالا استفاده کنید
ج. چراغ راهنما را روشن کنید د. چراغ را روشن کنید
پاسخ صحیح:الف

 

37. هنگام نزدیک شدن به پیچ تند در شرایط جاده خیس و یخندان چه کاری باید انجام داد؟
الف. به آرامی ترمز دستی را بکشید ب. از سرعت خود بکاهید و با دنده سنگیین حرکت کنید
ج. با دنده خلاص حرکت کنید د. در تمامی مدت کلاج را پایین نگه دارید
پاسخ صحیح:ب

38. با تنظیم صندلی کدامیک از شرایط زیر مهیا می گردد؟
الف. سهولت در تعویض دنده ب. تسلط کامل به فرمان
ج. تسلط کامل به گاز، کلاج .و ترمز د. هر سه مورد
پاسخ صحیح:د

39. در صورت کشیدن یدک و یا باری که از ماشین بیرون زده باشد با چه چیزی باید دیگر رانندگان را متوجه کرد؟
الف. چراغ قرمز رنگ یدک ب. پرچم قرمز انتهای یدک
ج. پرچم سفید به ابعاد 50 سانتی متر د. پرچم زرد و چراغ خطر
پاسخ صحیح:ج

40. وسائل نقلیه امدادی در چه موارد مجاز به استفاده از علائم (آژیر- سوت خطر) می باشد؟
الف. هنگام انجام ماموریت فوری و مهم ب. همه مواقع
ج. هنگام خطر د. مورد ب و ج
پاسخ صحیح:الف

41. اتومبیل شما در بزرگراه دچار نتص فنی شده است، تابلوی مثلثی را در چند متری قرار می دهید؟
الف. 50 متری ب. 100 متری ج. 70 متری د. 150 متری
پاسخ صحیح:د

چند تصویر نمونه سوالات آیین نامه رانندگی موتور سیکلت

42-تصویر زیر به چه معناست:

نمونه سوالات امتحان آیین نامه موتور سیکلت

1-دور زدن ممنون

2-گردش به چپ ممنون

3-گردش به راست ممنون

4-هیچ کدام

پاسخ صحیح:گزینه شماره 1

43- نام تابلوی شکل زیر چیست؟

نمونه سوالات آزمون آيين نامه موتور سيكلت

1-ورود وسائل نقلیه موتوری ممنوع

2-عبور ماشین و موتور سیکلت ممنوع

3-عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع

پاسخ صحیح : گزینه شماره 3

 

44-نام تابلوی شکل زیر چیست ؟

نمونه سوال ایین نامه موتور

1-شیب خطرناک

2-سربالایی خطرناک

3-شیب سربالایی 10 درصد

گزینه صحیح:شماره 3

اشتراک گذاری

Comments (4)

 • رضا پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ممنون نمونه سوالات آیین نامه موتور که قرار دادین خیلی مفید بود دستتون درد نکنه سال خوبی داشته باشید

  فروردین 19, 1397 در 1:18 ب.ظ
 • مردانی پاسخ

  دانلود نمونه سوالات آیین نامه رانندگی – درس کدهد- اتوموبیل های سواری وانت بار و استیشن كامیونت تا ظرفيت ۳۵۰۰ كيلو گرم. نمونه سوال شماره ۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی: دارندگان گواهينامه پايه يكم با چه وسايل نقليه مجاز به رانندگي هستند؟ الف- با كليه وسایل نقليه موتوری به غير از موتورسیکلت گازی. ب- با كليه وسایل نقليه د- با وسایل نقليه سنگي و ویژه. نمونه سوال شماره ۶ آیین .
  دانلود نمونه سوالات گواهینامه موتور سیکلت – دانلود نمونه سوالات آیین نامه .6 مه 2017 . برچسب ها: گواهینامه موتور سیکلت، گرفتن گواهینامه موتور سیکلت، نمونه سوالات گواهینامه موتور سیکلت، دانلود نمونه سوالات گواهینامه موتور سیکلت، دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه گواهینامه موتور سیکلت، دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه گواهینامه موتورسیکلت، تمام نمونه سوالات امتحان گواهینامه موتور سیکلت .

  دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی خودرو و موتورسیکلتبا کمال آرامش در سر جلسه امتحان آیین نامه و داخل شهری حاضر شوید: ://./ /6. نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا کاملترین نمونه سوالات اصلي آيين نامه ي راهنمايي و رانندگي موجود در اینترنت مورد تاييد آموزشگاه هاي راهنمايي و رانندگي ويرايش جديد همراه با پاسخنامه + 22آزمون آیین نامه جدید با پاسخنامه +
  گواهینامه موتور سیکلت – نمونه سوالات آیین نامه رانندگیگواهینامه موتور سیکلت. متاسفانه در کشور ما بسیاری از موتورسواران گواهینامه رانندگی موتور را ندارند و خیلی راحت بدون داشتن گواهینامه رانندگی موتور ، موتور سواری می کنند این در حالی است که در سالهای اخیر به خصوص در شهر تهران سختگیری های بیشتری برای موتور ها انجام گرفته شده است در بعضی از روزها و در بعضی از مناطق تهران و .

  مجموعه سوالات آیین نامه موتور سیکلت – اسگواسکندری تخصصی ترین بسته نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی در دسترس شماست. این بسته که کاری از گروه متخصص سایت “میهن همکار” می باشد شامل موارد ذکر شده در زیر است . موارد . موقعیت : خراسان رضوی ادامه مطلب · دانلودنمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمائی ور · دانلودنمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه .
  نمونه سوال آیین نامه ( رایگان ) آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی رایگان 9 .22 آگوست 2015 . سایت کوئیزی اولین سایت در زمینه آزمون های آنلاین آیین نامه می باشد ( رجوع شود به این آدرس ) با توجه به کپی برداری سایر سایت ها از سوالات ما تصمیم گرفتیم همه سوالات را به صورت آزمون های رایگان ارایه کنیم ، فقط از شما تقاضا داریم هم ما را از نظرات خود بهره مند کنید هم با اشتراک گذاری سایت، این سایت رو به دوستان .

  مژده به متقاضیان گواهینامه موتور,نمونه سوالات آزمون آیین نامه موتور .4 ژوئن 2017 . گرفتن گواهینامه موتور سیکلت آسان شد! دانلود نمونه سوالات اصلی آزمون آیین نامه گواهینامه موتور سیکلت در هر آزمونی مطالعه نمونه سوالات دوره های قبل آن آزمون یکی از مهمترین پارامترهای قبولی استدر همین راستا سایت . با همکاری سایت آیین نامه . نمونه سوالات اصلی آزمون…,مژده به متقاضیان .
  ازمون ایین نامهازمون ایین نامه مقدماتی و اصلی – اولین و معتبر ترین مرجع ازمون ایین نامه کشور- قبولی صد در صد هنرجویان در ازمون ایین نامه رانندگی.

  سوالات گواهینامه موتورسیکلت – دانلود رایگان نمونه سوالات اصلی آیین .گرفتن گواهینامه موتور سیکلت آسان شد دانلود نمونه سوالات اصلی آزمون آیین نامه گواهینامه موتور سیکلت در هر آزمونی مطالعه نمونه سوالات دوره های قبل آن آزمون یکی از [ …] ژوئن 26, 2017 گواهینامه موتور سیکلت,نمونه سوالات آیین نامه 96 · دانلود نمونه سوالات آیین نامه گواهینامه موتورسیکلت,نمونه سوالات امتحان گواهینامه موتور. گرفتن .
  ازمون ایین نامه اصلی سال 97 با جواب | سوال آیین نامه – نمونه سوالات آیین .24 جولای 2017 . نمونه سوال های ازمون ایین نامه اصلی ۹۷. ۱۴- در مواقع طوفانی در کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید ؟ به هنگام عبور از کنار دو چرخه سواران و موتور سیکلت سواران ; به هنگام سبقت; به هنگام استفاده از ترمز ها; به هنگام گردش. جواب درست گزینه ۱ .

  دانلود نمونه سوالات آیین نامه رانندگی – درس کدهد- اتوموبیل های سواری وانت بار و استیشن كامیونت تا ظرفيت ۳۵۰۰ كيلو گرم. نمونه سوال شماره ۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی: دارندگان گواهينامه پايه يكم با چه وسايل نقليه مجاز به رانندگي هستند؟ الف- با كليه وسایل نقليه موتوری به غير از موتورسیکلت گازی. ب- با كليه وسایل نقليه د- با وسایل نقليه سنگي و ویژه. نمونه سوال شماره ۶ آیین .
  دانلود نمونه سوالات گواهینامه موتور سیکلت – دانلود نمونه سوالات آیین نامه .6 مه 2017 . برچسب ها: گواهینامه موتور سیکلت، گرفتن گواهینامه موتور سیکلت، نمونه سوالات گواهینامه موتور سیکلت، دانلود نمونه سوالات گواهینامه موتور سیکلت، دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه گواهینامه موتور سیکلت، دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه گواهینامه موتورسیکلت، تمام نمونه سوالات امتحان گواهینامه موتور سیکلت .

  دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی خودرو و موتورسیکلتبا کمال آرامش در سر جلسه امتحان آیین نامه و داخل شهری حاضر شوید: ://./ /6. نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا کاملترین نمونه سوالات اصلي آيين نامه ي راهنمايي و رانندگي موجود در اینترنت مورد تاييد آموزشگاه هاي راهنمايي و رانندگي ويرايش جديد همراه با پاسخنامه + 22آزمون آیین نامه جدید با پاسخنامه +
  گواهینامه موتور سیکلت – نمونه سوالات آیین نامه رانندگیگواهینامه موتور سیکلت. متاسفانه در کشور ما بسیاری از موتورسواران گواهینامه رانندگی موتور را ندارند و خیلی راحت بدون داشتن گواهینامه رانندگی موتور ، موتور سواری می کنند این در حالی است که در سالهای اخیر به خصوص در شهر تهران سختگیری های بیشتری برای موتور ها انجام گرفته شده است در بعضی از روزها و در بعضی از مناطق تهران و .

  مجموعه سوالات آیین نامه موتور سیکلت – اسگواسکندری تخصصی ترین بسته نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی در دسترس شماست. این بسته که کاری از گروه متخصص سایت “میهن همکار” می باشد شامل موارد ذکر شده در زیر است . موارد . موقعیت : خراسان رضوی ادامه مطلب · دانلودنمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمائی ور · دانلودنمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه .
  نمونه سوال آیین نامه ( رایگان ) آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی رایگان 9 .22 آگوست 2015 . سایت کوئیزی اولین سایت در زمینه آزمون های آنلاین آیین نامه می باشد ( رجوع شود به این آدرس ) با توجه به کپی برداری سایر سایت ها از سوالات ما تصمیم گرفتیم همه سوالات را به صورت آزمون های رایگان ارایه کنیم ، فقط از شما تقاضا داریم هم ما را از نظرات خود بهره مند کنید هم با اشتراک گذاری سایت، این سایت رو به دوستان .

  مژده به متقاضیان گواهینامه موتور,نمونه سوالات آزمون آیین نامه موتور .4 ژوئن 2017 . گرفتن گواهینامه موتور سیکلت آسان شد! دانلود نمونه سوالات اصلی آزمون آیین نامه گواهینامه موتور سیکلت در هر آزمونی مطالعه نمونه سوالات دوره های قبل آن آزمون یکی از مهمترین پارامترهای قبولی استدر همین راستا سایت . با همکاری سایت آیین نامه . نمونه سوالات اصلی آزمون…,مژده به متقاضیان .
  ازمون ایین نامهازمون ایین نامه مقدماتی و اصلی – اولین و معتبر ترین مرجع ازمون ایین نامه کشور- قبولی صد در صد هنرجویان در ازمون ایین نامه رانندگی.

  سوالات گواهینامه موتورسیکلت – دانلود رایگان نمونه سوالات اصلی آیین .گرفتن گواهینامه موتور سیکلت آسان شد دانلود نمونه سوالات اصلی آزمون آیین نامه گواهینامه موتور سیکلت در هر آزمونی مطالعه نمونه سوالات دوره های قبل آن آزمون یکی از [ …] ژوئن 26, 2017 گواهینامه موتور سیکلت,نمونه سوالات آیین نامه 96 · دانلود نمونه سوالات آیین نامه گواهینامه موتورسیکلت,نمونه سوالات امتحان گواهینامه موتور. گرفتن .
  ازمون ایین نامه اصلی سال 97 با جواب | سوال آیین نامه – نمونه سوالات آیین .24 جولای 2017 . نمونه سوال های ازمون ایین نامه اصلی ۹۷. ۱۴- در مواقع طوفانی در کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید ؟ به هنگام عبور از کنار دو چرخه سواران و موتور سیکلت سواران ; به هنگام سبقت; به هنگام استفاده از ترمز ها; به هنگام گردش. جواب درست گزینه ۱ .

  بهمن 23, 1396 در 9:42 ق.ظ
 • عبدالملک پاسخ

  چگونه سوالات رادانلودکنم

  بهمن 16, 1396 در 9:40 ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.