نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم ۹۷

نمونه سوالات آموزش رانندگی پایه سوم ۳

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم ۹۷

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم ۹۷ |گواهینامه رانندگی پایه سوم|نمونه سوالات آموزش رانندگی پایه سوم ۳|سوالات رانندگی پایه سه|دانلود نمونه سوال آزمون رانندگی پایه سه|کتاب آموزش رانندگی پایه ۳|نمونه سوالات رانندگی پایه سه

 

چند مورد از نمونه سوالات رانندگی پایه 3

 1. با مشاهده چراغ چشمک زن زرد در تقاطع چه عملی را انجام می‌دهیم؟

الف. ایست کامل کرده وبارعایت حق تقدم حرکت میکنیم     ب. از سرعت خود کاسته و با احتیاط عبور میکنیم

ج. به حرکت خود ادامه می‌دهیم                                د. هیچکدام

پاسخ صحیح:ب

 1. معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه شامل چه مواردی می‌شود؟

الف. تشخیص اصالت                                    ب. سلامت زیست محیطی         

ج. سلامت فنی، تجهیزات و ایمنی                     د. همه موارد

پاسخ صحیح:د

 1. در هنگام رانندگی و برخورد با موارد اضطراری انجام کدام موارد ضروری می‌باشد؟

الف. نگهداشتن هر دو دست بر روی فرمان           ب. نحوه گردش صحیح و ایمن

ج. موارد الف و ب صحیح است                         د. ترمز گرفتن ناگهانی

پاسخ صحیح:ج

 

 1. برای تغییر مسیر و تعویض خط حرکت چگونه باید عمل نمود؟

الف. فقط با استفاده از چراغ راهنما تغییر مسیر می‌دهیم

ب. با دادن علامت وسایل نقلیه دیگر را از قصد خود آگاه نموده و با رعایت حق تقدم عبور و احتیاط کامل تغییر مسیر می‌دهیم

ج. با استفاده از آینه تغییر مسیر می‌دهیم

د. تغییر مسیر ممنوع می‌باشد

پاسخ صحیح:ب

 

 1. موقعی که اتومبیل خود را پارک می‌کنید نباید …؟

الف. چرخها را به سمت جدول قرار دهید                       ب. در دنده بگذارید

ج. ترمز دستی را بکشید                                          د. مانع سایر استفاده کنندگان از راه شوید

پاسخ صحیح:د

 1. به هنگام حرکت پشت یک خودرو بر روی جاده خیس فاصله زمانی با آن چقدر باید باشد؟

الف. یک ثانیه              ب. دو ثانیه                           ج. هشت ثانیه              د. چهار ثانیه

پاسخ صحیح:د

 1. چرا در جاده پرترافیک باید از خودرو جلویی فاصله بیشتری گرفت؟

الف. برای جلوگیری از خستگی چشمها               ب. چون اینکار باعث روان شدن جریان ترافیک میگردد

ج. برای کاهش خطر حادثه و تصادف زنجیره‍ای     د. هیچکدام

پاسخ صحیح:ج

 1. قانون اولیه در رانندگی حرکت از منتهی الیه سمت … است مگر برای …؟

الف. راست-سبقت         ب. چپ-سبقت            ج. راست-توقف            د. چپ-توقف

پاسخ صحیح:الف

 1. در یک منطقه شهری و مسکونی در حال حرکت هستید و به یک سرعت گیر نزدیک می‌شوید شما باید …؟

الف. از قسمت چپ راه عبور کنید                      ب. سریعا سرعت را کاهش دهید

ج. بر سرعت خود بیافزایید                             ج. با همان سرعت قبلی به حرکت خود ادامه دهید

پاسخ صحیح:ب

 

 1. کدامیک از کارهای زیر را نباید در پمپ بنزین انجام داد؟

الف. استعمال دخانیات              ب. صحبت کردن                    ج. خوردن                  د. آشامیدن

پاسخ صحیح:الف

 1. هنگام رانندگی در شرایط یخبندان از انجام دادن کدام عمل باید اجتناب نمود؟

الف. استفاده مدام از ترمز دستی                                 ب. سریعا و پشت سر هم ترمز گرفتن

ج. استفاده مدام از دنده یک                                      د. از تمام موارد

پاسخ صحیح:د

 

 1. حق تقدم عبور در تقاطع ها و میدانها چگونه مشخص میشود؟

الف. با استفاده علائم و فرمانهای پلیس                          ب. فقط با فرمان پلیس

ج. مطابق با نظر رانندگان                                         د. فقط با استفاده از علائم

پاسخ صحیح:الف

 1. حداکثر سرعت در خیابانهای شریانی اصلی …. و در خیابانهای شریانی فرعی …. کیلومتر بر ساعت است؟

الف. 100-80              ب. 80-100                         ج. 50-60                            د. 60-50

پاسخ صحیح:د

 1. تابلو تقدم عبور معمولا در چه جاهایی نصب میشود؟

الف. پلهای باریک                                        ب. محل انجام تعمیرات جاده

ج. تقاطعها                                                د. همه موارد

پاسخ صحیح:د

 1. در صورت استشمام بوی بنزین در حین رانندگی چه باید کرد؟

الف. عدم نگرانی                                         ب. کاستن از سرعت

ج. رها کردن خودرو                                     د. توقف کردن و بررسی مسئله

پاسخ صحیح:د

 

 1. به هنگام گردش به راست کدامیک از موارد زیر باید رعایت گردد؟

الف. علامت دادن با چراغ راهنمای راست از فاصله 100 متری         ب. توجه به جریان ترافیک و عابران

ج. توجه به دوچرخه سوارها و موتورسوارها                               د. همه موارد

پاسخ صحیح:د

 1. وسیله نقلیه انتظامی و امدادی در حال ماموریت مجاز به انجام چه مواردی می باشند؟

الف. تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از راست وسیله نقلیه دیگر                   ب. ورود ممنوع

ج. حرکت بر خلاف جهت عبور در میدان                                           د. حرکت در مسیر مخالف آزاد راه

پاسخ صحیح:الف

 1. راننده کامیونی به تقاطع رسیده و به سمت راست راهنما می زند اما ابتدا به سمت چپ متمایل می شود چه توجیحی برای اینکار وجود دارد؟

الف. راننده اشتباه راهنما زده است          

ب. برای اینکه چرخهای عقب به جدول سمت راست برخورد نکند

ج. راننده کنترل خود را بر کامیون از دست داده است

د. راننده از گردش به راست پشیمان شده است

پاسخ صحیح:ب

 1. کدام گزینه صحیح است؟

الف. رانندگی در مه مانند رانندگی با چشم بسته است        ب. رانندگی در مه مانند رانندگی با دید عادی است

ج. رانندگی در مه مانند رانندگی در شب است                 د. رانندگی درمه مانند رانندگی درهوای بارانی است

پاسخ صحیح:الف

 

 1. عبور از روی کدام خطوط زیر ممنوع نمی باشد؟

الف. خط زیگزاک                    ب. خط مقطع              ج. خط طولی ممتد                  د. الف و ج

پاسخ صحیح:ب

 

بیشتر بخوانید :  تغییرات سوالات آزمون آیین نامه رانندگی (96 - 97)

مهمترین و جدیدترین نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه سوم

 1. در مبحث علائم عبور و مرور کدام رنگ مفهوم مناطق تفریحی، فرهنگی و گردشگری را بیان می‌کند؟

الف. قرمز                             ب. آبی                      ج. قهوه‌ای                            د. زرد

پاسخ صحیح:ج

 1. مفهوم تابلوهای مثلثی شکل راهنمایی چیست؟

الف. خطر                   ب. احتیاط                  ج. ممنوعیت                د. هیچکدام

پاسخ صحیح:ب

 1. اولین مرحله در روشن کردن صحیح خودرو چیست؟

الف. دنده                   ب. کلاج                              ج. گاز                       د. موارد الف و ب

پاسخ صحیح:ب

 1. ورود و عبور عابرین پیاده در آزادراهها …؟

الف. آزاد است              ب. ممنوع است            ج. تفاوتی ندارد            د. با احتیاط مجاز است

پاسخ صحیح:ب

 1. علت سر خوردن خودرو در شرایط یخبندان کدام عامل است؟

الف. ترمز شدید            ب. گرفتن کلاج            ج. سرعت زیاد        د. اصطکاک کم لاستیک با سطح جاده

پاسخ صحیح:د

 1. برای گردش به چپ از خیابان دوطرفه به یکطرفه از چه فاطله‌ای باید راهنما بزنبم؟

الف. 50 متری             ب. 70 متری               ج. 100 متری              د. 150 متری

پاسخ صحیح:ج

 

 1. در صورت لغزش قسمت عقب خودرو به هنگام حرکت کدام عمل صحیح است؟

الف. چرخاندن فرمان برخلاف جهتی که خودرو می‌لغزد      ب. فرمان را با دو دست محکم نگه دارید

ج. ترمز شدید                                                      د. چرخاندن فرمان در جهتی که خودرو می‌لغزد

پاسخ صحیح:د

 1. چه عاملی می‌تواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را در موقع تصادف کم کند؟

الف. بستن کمربند                                       ب. وجود پشتی مناسب و تنظیم شده در پشت سر

ب. ترمزهای ضد قفل                                   د. موارد الف و ب صحیح است

پاسخ صحیح:ب

 1. آیا عقب راندن وسیله نقلیه در آزادراهها و بزرگراهها و ورودی و خروجی …؟

الف. مجاز است             ب. ممنوع است            ج. بااحتیاط میتوان عقب رفت                د. هیچکدام

پاسخ صحیح:ب

 1. منظور از خطوط زیگزاک در حاشیه راه چیست؟

الف. ایستادن روی آن ممنوع است                     ب. پارک کردن آزاد است

ج. پارک کردن برای مدت کوتاهی مجاز است        د. با سرعت 20 کیلومتر برانید

پاسخ صحیح:الف

 

بیشتر بخوانید :  فیلم آموزش رانندگی - طریقه حرکت خودرو

چند مورد از نمونه سوالات علائم راهنمایی و رانندگی پایه سه :

نام تابلو شکل زیر چیست:

گردش به چپ ممنوع

گردش به راست ممنوع

پیچ به راست ممنوع

پاسخ صحیح : پیچ به راست ممنوع

مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

سوالات آیین نامه 97

1-شکل صحیح تقاطع بزرگراهها و پیچها
2-طریقه صحیح ورودی و خروجی جاده ها
3-نمایشگر تغییر مسیر دایره ای شکل و خطوط کاهش و افزایش سرعت
4-نمایشگر قرار گرفتن مسیرهای ورودی و خروجی و خط کاهش سرعت و افزایش سرعت

پاسخ صحیح :شماره 4

1-سرعت بیش از 30 کیلومتر در ساعت ممنوع
2-حداقل سرعت 30 کیلومتر در ساعت
3-پایان حداقل سرعت 30 کیلومتر در ساعت
4-هیچکدام

پاسخ صحیح : گزینه 3

اشتراک گذاری

Comments (4)

 • مهران پاسخ

  نام تابلو شکل زیر چیست ؟

  گردش به چپ ممنون

  گردش به راست ممنون

  پیچ به راست ممنون

  پاسخ صحیح : پیچ به راست ممنون

  جواب صحیح این میشه ( پیچ به راست )

  موقعی میگیم ممنوع که در تابلو دایره ای شکل قرار داده شده باشد و یک خط هم روش کشیده شده باشد

  اسفند 3, 1396 در 11:00 ق.ظ
  • مهران پاسخ

   با عرض پوشش غلط املائی داشت
   (ممنوع رو ممنون نوشتید )

   اسفند 3, 1396 در 11:05 ق.ظ
   • test-drive پاسخ

    باسلام و احترام
    با تشکر از همکاری شما تصحیح شد.

    اسفند 3, 1396 در 11:32 ق.ظ
 • پیام پاسخ

  آزمون آیین نامه پایه 3 رو با استفاده از سایت شما به راحتی قبول شدم تشکر از شما دوستان

  بهمن 9, 1396 در 11:23 ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.