قواعد مهم گردش و استفاده از چراغ ها – بر گرفته از ص ۵۴ کتاب آیین نامه رانندگی

قواعد گردش

قواعد مهم گردش و استفاده از چراغ ها – بر گرفته از ص ۵۴ کتاب آیین نامه رانندگی

در این پست از وب سایت آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی ایرانیان قصد داریم قواعد گردش و استفاده از چراغ ها را به شما بیاموزیم لطفا مطالب سایت را مطالعه کنید و به دوستان خود معرفی کنید تا بیشتر با قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی کشور عزیزمان آشنا شوند.

چراغ ماشیناستفاده صحیح و مناسب و به موقع از چراغ های وسایل نقلیه تاثیر مهمی در افزایش ایمنی ترافیک و کاهش تصادفات رانندگی دارد. همیشه باید قبل از حرکت چراغ های خودرو اعم از جلو، راهنما، ترمز عقب و حرکت با دنده عقب را کنترل نمایید تا سالم باشند.

چراغ های وسایل نقلیه تنها برای دیدن نیستند بلکه برای دیده شدن نیز کاربرد دارند. هنگام غروب و یا طلوع خورشید، قدرت بینایی کاهش پیدا می کند. با روشن کردن چراغ های خودرو، به سایر کاربران ترافیک که از مسیر روبه رو در حال حرکت هستند کمک نموده تا بیشتر قابل رویت باشیم. هنگام غروب قبل از اینکه هوا کامل تاریک شود چراغ ها را روشن کنید و مراقب خطرات ناشی از تردد عابران پیاده و حیوانات در سطح راه باشید. برای افزایش ایمنی در شرایط نامناسب همچون هنگام بارش برف، بارندگی شدید، گرد و خاک غلیظ و هنگام مه ناشی از شرایط نامساعد آب و هوایی، با چراغ هایی روشن رانندگی کنید.

توجه کنید برای جلوگیری از کور شدن دید و رویت بهتر، از چراغ های نور پایین و مه شکن هم زمان با هم استفاده نمایید. هنگام مه گرفتگی هوا اگر دید شما کاهش پیدا کرد رانندگی نکنید و به سمت راست مسیر و در جای ایمن توقف نمایید.

چراغ های سالم و تنظیم شده، نقش مهمی در ایمنی و کاهش تصادفات رانندگی دارند. همیشه چراغ های خودرو را کنترل و تمیز نمایید. از نورهای خیره کننده استفاده نکنید چرا که باعث خستگی و سر درد شدن سایر رانندگان می شود.

اگر هنگام رانندگی با خودرویی روبرو شدید که راننده آن از چراغ نور بالا استفاده می کند، سعی کنید با خاموش و روشن کردن و یا تغییر نور چراغ وی را متوجه نمایید چرا که این عمل باعث دید ناقص شما و راننده روبرو می شود و موقعیت مساعد برای وقوع تصادفات روبرو ( شاخ به شاخ) ایجاد می گردد.
از روشن کردن چراغ های پر تور و نور انداختن به چشم سایر رانندگان و حتی نزدیک شدن بیش از حد مجاز به آنها خودداری و سعی نمایید تاثیرات خیرگی نور زیاد را با انجام چشم دوختن به پایین و یا سمت راست مسیر عبور کاهش دهید.

با استفاده از خطوط سفید رنگ سمت راست مسیر، اتومبیل را در مسیر درست جاده قرار داده و با دید جانبی و گوشه چشم مراقب اتومبیل های سمت چپ مسیر و حرکت خود باشید و با اطمینان و دقت مناسب حرکت خودروی خود را با خط سمت راست کنار مسیر تنظیم نمایید.
راننده وسیله نقلیه ای که شب در حرکت است و همچنین در هر محل یا زمان دیگری که به علت نبودن نور کافی ناشی از ابری بودن هوا، وجود مه، باران، برف، عبور از تونل و مانند آنها دید کافی وجود ندارد، باید چراغ های وسایل نقلیه را به ترتیبی که گفته خواهد شد روشن نماید.

در خیابان ها و جاده های که نور کافی وجود دارد باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب و در صورت خرابی ناگهانی چراغ های جانبی جلو از چراغ عبور ( نور پایین) استفاده شود.هنگامی که چراغ ها باید روشن باشند، اگر چند وسیله نقلیه متصل به هم حرکت کنند، روشن کردن چراغ هایی که با توجه به محل نصب شان پوشیده می شوند ضرورت ندارد ولی در هر حال چراغ های جلوی وسیله اولی و چراغ های عقب وسیله آخری باید روشن باشند.

رانندگان وسایل نقلیه موتوری باید در جاده ها از چراغ رانندگی (نور بالا) استاده کنند تا بتوانند کلیه اشیا و اشخاص را در فاصله دور ببینند، مگر در این موارد که باید از چراغ عبور (نور پاین) استفاده نمایند:
• هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از جهت مخالف حرکت می کند. در این صورت راننده باید از فاصله حداقل ۱۵۰ متری از چراغ عبور (نورپایین) استفاده نماید تا راننده طرف مقابل بتواند به راحتی و بدون خطر به راه خود ادامه دهد. در عین حال برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور به چشم رانندگان دیگر، می توان بر حسب مورد از چراغ های کوچک یا چراغ های مه شکن استفاده نمود.


• هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله نقلیه دیگری که در حال حرکت است عبور می کند، مگر وقتی که در حال سبقت گرفتن باشد.
چراغ های جلو وسایل نقلیه ای که در شانه راه ها ( به استثنای آزاد راه ها و بزرگ راه ها) توقف می نمایند با دیدن حرکت وسایل نقلیه ای که از مقابل در حرکتند باید خاموش شود و برای تشخیص وجود و ابعاد وسیله نقلیه، چراغ های کوچ و جانی را روشن نمایند.

⭐️استفاده از چراغ های چشمک زن و رنگارنگ در وسایل نقلیه ممنوع است، مگر در مواردی که به موجب آیین نامه راهنمایی و رانندگی مجاز باشد.

رانندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند که در جـاده هـا از چـراغ راننـدگی (نـور بـالا) استفاده کنند تا بتوانند کلیه اشیا و اشخاص را در فاصله دور ببینند، مگر در موارد زیـر کـه بایـد از چـراغ عبور (نور پایین) استفاده نمایند:

الف- هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از جهت مخـالف حرکـت مـی کنـد. در ایـن صـورت راننده باید از فاصله حداقل ۱۵۰ متری از چراغ عبور (نور پایین) اسـتفاده نمایـد تـا راننـده طـرف مقابـل بتواند به راحتی و بدون خطر به راه خود ادامه دهد. در عین حال برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور به چشم رانندگان دیگر، می توان بر حسب مورد از چراغ های کوچک یا چـراغ هـای مـه شـکن اسـتفاده نمود.

ب- هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله نقلیه دیگری کـه درحـال حرکـت اسـت عبور می کند، مگر وقتی که درحال سبقت گرفتن باشد.
برای گردش به راست باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در جلو و عقب حرکت میکنند با فاصله کافی و مناسب و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامـت، وارد خـط عبور سمت راست شده و به طور کامل از کنار تقاطع بگذرند.

دور زدن در فاصله ۱۵۰ متری پیچ ها و سربالایی ها و تونل ها که میـدان دیـد کـافی نیست و همچنین از روی خط پر یا ممتد (یک خطه ممتد یا دو خطه ممتد) ممنوع است.

به عقب راندن وسیله نقلیه در آزادراه ها و بزرگراه ها و ورودی و خروجی آنهـا ممنـوع می باشد. در راه های دیگر به هنگام ضرورت، با احتیاط کامل برای پرهیز از وقوع هرگونه حادثـه و بسـته شدن راه عبور وسایل دیگر، مجاز است.

چند نمونه سوال آیین نامه درباره قواعد گردش و استفاده از چراغ ها:

به هنگام گردش به راست کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کرد؟
الف. علامت دادن با چراغ راهنمای سمت راست از فاصله ۱۰۰ متری
ب. توجه به جریان ترافیک و عابرین
ج. توجه به دوچرخه سوارها و موتورسوارها میان خودرو و جدول
د. تمام موارد

پاسخ صحیح: د


در چه مواقعی نمی‌توانید از چراغ هشدار دهنده خطر استفاده کنید؟
الف. زمانیکه خودرو بکسل شده
ب. زمانیکه بصورت دوبله پارک شده
ج. موارد الف و ب صحیح است
د. هیچکدام


برای تغییر مسیر و تعویض خط حرکت چگونه باید عمل نمود؟
الف. فقط با استفاده از چراغ راهنما تغییر مسیر می‌دهیم
ب. با دادن علامت وسایل نقلیه دیگر را از قصد خود آگاه نموده و با رعایت حق تقدم عبور و احتیاط کامل تغییر مسیر می‌دهیم
ج. با استفاده از آینه تغییر مسیر می‌دهیم
د. تغییر مسیر ممنوع می‌باشد

پاسخ صحیح: ب

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
فرشاد
مرداد ۱۲, ۱۳۹۹ ۷:۳۹ ب.ظ

در چهارراه چراغ روبرو قرمز اما چراغ خیابان سمت چپ سبز ایا میتوانم بپیچم به چپ ؟سوال دوم ،یا اگر چراغ روبرو سبز باشد وسمت چپ قرمز باشد چطور ؟