مدت اعتبار گواهینامه راهنمایی و رانندگی چند ساله است ؟

مدت اعتبار گواهینامه چند ساله است
مدت اعتبار گواهینامه چند ساله است

مدت اعتبار گواهینامه راهنمایی و رانندگی چند ساله است ؟

بی شک رانندگان گرامی از مدت اعتبار گواهینامه رانندگی مطلع هستند، با این وجود در این پست تصمیم گرفتیم برا آن دسته از رانندگانی که از مدت اعتبار گواهینامه مطلع نیستند، مدت اعتبار انواع گواهینامه رانندگی را آشنا سازیم. چند سالی است قانون مدت اعتبار گواهینامه رانندگی و همچنین مراحلی که برای تمدید گواهینامه رانندگی باید گذرانده شود تغییر کرده است، پیشنهاد می کنیم حتما این پست را مطالعه نمایید.

 

✅مدت اعتبار گواهینامه راهنمایی و رانندگی چند ساله است ؟

مدت اعتبارگواهینامه رانندگی ۱۰ سال است.پس ازپایان اعتباردرصورت احرازسلامت جسمی وروانی برای دوره های ۱۰ ساله تجدیدمی شود.افراد ۷۰ سال به بالاهرپنج ۵سال یکبارجهت احرازسلامت جسمی وروانی ودرصورت لزوم تعویض گواهینامه متناسب باشرایط جسمی وروانی خودبه راهنمائی ورانندگی مراجعه نمایند.

✅دارندگان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت وپایه سوم دراولین مرحله صدور ، درسال اول مکلف به رعایت محدودیتهاوشرایط ویژه ای می باشندکه درصورت رعایت آنهاورعایت مقررات آئین نامه ، گواهینامه رانندگی آنان تاسقف ۱۰سال معتبرخواهدبود. جهت مطالعه محدویت های گواهینامه رانندگی پایه سوم کلیک کنید.

✅درصورتی که دارنده یک گواهینامه بخواهدبرای دریافت نوع دیگرگواهینامه اقدام کندموظف است درآزمونهای مربوطه(آئین نامه ، آزمون عملی ، آزمون جسمی)شرکت کند

✅درصورتی که گواهینامه رانندگی مفقودشودیا ازبین برود ، دارنده آن می توانددرخواست صدورالمثنی نماید.پس ازاحرازدرستی ادعای درخواست کننده وسپری شدن حداکثردوماه اززمان اعلام ، گواهینامه المثنی صادروبه وی تحویل می گردد. (برای در خواست المثنی به پلیس +۱۰ مراجعه نمایید).
✅صدورگواهینامه مجددبرای کسانی که گواهینامه آنان توقیف شده باشد امکانپذیرنیست ودرصورت صادرشدن ازدرجه اعتبارساقط می باشدوبه وسیله راهنمایی ورانندگی اخذوابطال خواهدشد.

✅هرگاه دارنده گواهینامه یکی ازشرایط پزشکی موضوع ماده ۶ این آئین نامه راازدست بدهد ، موظف است ظرف یک ماه به راهنمایی ورانندگی مراجعه نماید،راهنمایی ورانندگی دارنده گواهینامه رابرای انجام معاینات وآزمایشهای ضروری پزشکی مجازمعرفی می نماید ، درصورت احرازعدم وجودشرایط وصلاحیت رانندگی گواهینامه ازوی اخذوابطال می شود
✅درصورت کشف نقص عضوموثرازسوی ماموران راهنمایی ورانندگی وعدم قیدآن درگواهینامه رانندگی ، گواهینامه رانندگی اخذوتازمان بررسی های پزشکی واعلام امکان صدورگواهینامه مجدد ، دارنده گواهینامه حق رانندگی ندارد.
✅طی دوره های آموزش نظری وعملی درکلیه پایه های گواهینامه رانندگی اجباری است.

هموطنان عزیزجهت تعویض والمثنی می توانندبه یکی ازدفاترپلیس۱۰+درسراسرکشورمراجعه نمایند(یکماه پیش ازاتمام مهلت اعتبار).
هموطنان عزیزجهت ثبت نام ودریافت گواهینامه(جدیدالصدور)می توانندبه یکی ازآموزشگاههای مجازدرسراسرکشورمراجعه نمایند.

✅گواهینامه های صادره ازسایرکشورها

دارندگان گواهینامه های معتبرخارجی(اعم ازایرانیان یاخارجیان)می توانندتاشش ماه پس ازورود درایران رانندگی نمایند ولی درصورت تمایل به ادامه رانندگی درایران بایدنسبت به تبدیل گواهینامه خارجی خودبه گواهینامه ایرانی اقدام نمایند.

تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبرصادرشده ازکشورهای خارجی که گواهینامه صادره ازایران درقلمروسرزمینی آنان برای رانندگی معتبرمحسوب می شودباارائه ترجمه ومشاهده اصل گواهینامه خارجی وسایرمدارک لازم واحرازسلامت جسمی وروانی درخواست کننده صورت می پذیرد.

 

✅موارددیگرتبدیل گواهینامه های رانندگی با تائید وزارتخانه های کشورو امورخارجه صورت می پذیرد.ماموران سیاسی وکنسولی واعضای سازمانهای بین المللی می توانندبرای تبدیل گواهینامه های خودمدرک مندرج درماده ۲۲ این آئین نامه راازطریق وزارتخانه های خارجه وکشوربه راهنمائی ورانندگی ارسال نمایند

لیست کشورهایی که گواهینامه های رانندگی آنهاقابل تبدیل به گواهینامه ایرانی می باشد

تبدیل گواهینامه کشورها

✅کشورهای خارجی که گواهینامه صادره ازایران درقلمروسرزمینی آنان برای رانندگی معتبرمحسوب می شودویاکشورهایی که ازمتعهدین کنوانسیون ۱۹۶۸وین(راجع به مقررات عبورومرور درراههاوعلائم راهها)می باشند ،گواهینامه صادره آنان معتبربه حساب می آید.

✅توضیح ۱ : مواردی که باعلامت * مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی درآزمون عملی شهرشرکت نمایند.

✅توضیح ۲ :مواردی که باعلامت ** مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی درآزمون آئین نامه شرکت نمایند.
تعویض والمثنی گواهینامه های اتباع ایرانی مقیم خارج ازکشور

✅وکالت نامه رسمی ازدفاتراسنادرسمی ویا سفارت ایران

✅۴ قطعه عکس ۴*۳زمینه سفیدبدون کلاه وکراوات

✅کپی شناسنامه وکارت ملی به تائیدسفارت ( در صورت نداشتن شناسنامه المثنی ارائه شود).

✅گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی به تائیدسفارت

✅ اصل گواهینامه رانندگی الزامی است.
✅ترجمه رسمی معاینات جسمانی به تائیداداره فنی دادگستری (درصورتی که لاتین باشد)

✅چاپ وارسال گواهینامه

گواهینامه رانندگی پس ازتائیدنهایی بصورت متمرکزدرمرکز ، چاپ وسپس توسط مرکزصدورگواهینامه پلیس راهورناجابااخذرسیدازطریق پست تحویل می گردد.

درصورتی که مامورپست ۳ باربه آدرس متقاضی مراجعه نمایدوبه دلیل عدم حضورویاآدرس اشتباه موفق به تحویل گواهینامه نگردد ، ضمن تنظیم فرم اطلاع رسانی عدم حضورمتقاضی برابرمقررات والصاق آن درمحل آدرس ، گواهینامه رانندگی به پست عودت وبه مدت ۳ ماه نگهداری می گرددکه بامراجعه متقاضی وارائه فرم اطلاع رسانی عدم حضورمتقاضی ومدارک شناسائی معتبر ، گواهینامه بااخذرسیدتحویل خواهدشد.درصورت عدم مراجعه متقاضی بعداز ۳ ماه گواهینامه توسط شرکت پست به مرکزصدورگواهینامه ارسال ، که درمرکزنیزبه مدت ۳ ماه دیگرنگهداری ودرصورت عدم مراجعه امحامی گردد

✅مدارک موردنیازبرای متقاضیان ایرانی که گواهینامه معتبرخارجی دارند(تبدیل)

✅ترجمه رسمی گواهینامه به تائیداداره فنی دادگستری
✅تائیدکپی گواهینامه توسط سفارت کشورصادرکننده درایران و وزارت امورخارجه
✅داشتن شناسنامه وکارت ملی ویاارائه شماره ملی صحیح وشناسنامه
✅گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی

✅مدارک موردنیازبرای متقاضیان خارجی که گواهینامه معتبرخارجی دارند(تبدیل)

✅نامه ازوزارت امورخارجه برای افرادسیاسی
✅نامه ازپلیس مهاجرت وگذرنامه ناجابرای سایرافراد
✅ترجمه رسمی گواهینامه معتبرکه به تائیداداره فنی دادگستری رسیده باشد ، افرادسیاسی می توانندتوسط سفارت اقدام نمایند.
✅کپی گواهینامه خارجی به تائیدسفارت کشورصادرکننده ووزارت امورخارجه
✅کپی ازگذرنامه(صفحه اول وبرگه روادید)
✅کپی ازکارت هویت سیاسی(برای افرادسیاسی)
✅کپی ازدفترچه کار(درصورت داشتن)
✅مراجعه به مرکزصدورگواهینامه
✅گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی

✅مدارک موردنیازجهت ثبت نام متقاضیان خارجی که می خواهندگواهینامه رانندگی ایرانی بگیرند

✅نامه تائیدیه اقامت ازپلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا ویانامه ازوزارت امورخارجه برای افرادسیاسی
✅ترجمه گذرنامه(این ترجمه بایدبه تائیدسفارت متبوعه ویااداره فنی دادگستری برسد)
✅کپی ازگذرنامه(صفحه اول وبرگه روادید)
✅معرفی به آموزشگاههای رانندگی جهت آموزش تئوری وعملی
✅انجام آزمون درمرکزصدورگواهینامه(تئوری وعملی)

 

لطفا رای دهید
به سوالات آیین نامه تست درایو چند ستاره می دهید؟
[امتیاز از مجموع: 16 Average: 2.3]
اشتراک گذاری کنید:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2
یک پاسخ بنویسید

2 نظرات
0 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
پرطرفدار ترین
2 نویسندگان دیدگاه

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  مشترک شدن  
جدید ترین قدیمی ترین
اطلاع رسانی کن
ر

من در المان زندگی می کنم (اما تبعه ی المان نیستم) و گواهی نامه م صادره از المان هست. گواهی نامه ی ایرانی ندارم. با توجه به اطلاعات وبسایت من میتونم گواهی نامه م را در ایران بدون هیچ تست تیوری و عملی تبدیل کنم چون المان متعهد به کنوانسیون وین هست. درسته؟ از ی نفر شنیدم که با پلیس +۱۰ شخصا تماس گرفته و گفتند گواهی نامه ی المان در ایران قابل پذیرش نیست؟ شما اطلاع دقیق تری دارید؟ با تشکر از لطف شما

لیلارشیدی هروی

من تازه گواهینامه گرفتم و گروه خونی منو اشتباهی زدن
چیکاربایدبکنم که زیاد دردسرهم نکشم.