سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا – با جواب

سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا

سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا – با جواب

در این پست از وب سایت آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایرانیان بنا به درخواست عده ای از عزیزان هم وطن در کالیفرنیا تصمیم گرفتیم سوالات آیین نامه رانندگی ایران را در اختیار این عزیزان قرار دهیم لطفا توجه داشته باشید برای آزمون آیین نامه رانندگی در ایران دو آزمون را باید پشت سر بگذارید ابتدا آزمون مقدماتی آیین نامه رانندگی سپس آزمون اصلی آیین نامه رانندگی ما برای شما هم سوالات آزمون مقدماتی آیین نامه رانندگی و هم آزمون اصلی آیین نامه رانندگی را قرار دادیم.

 

سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا با جواب

غالب میخهای زرد رنگ (چشم گربه) در چه محلهایی نصب می‌شود؟
الف. در مسیرهای ورودی و خروجی آزادراهها ب. در باند کاهش سرعت
ج. در باند افزایش سرعت د. در مسیر رفت و برگشت جاده‌ها و در سمت چپ مسیر
پاسخ صحیح:د


 در مواقع طوفانی و وزش باد شدید کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید؟
الف. به هنگام عبور از کنار دوچرخه و موتورسواران ب. به هنگام استفاده از ترمزها
ج. به هنگام سبقت گرفتن از خودروهای طویل د. به هنگام عبور از پیچ‌ها و سربالایی‌ها
پاسخ صحیح:الف
 حرکت با دنده خلاص در سرپایینی چه خطراتی را در پی خواهد داشت؟
الف. موجب سرعت گرفتن خودرو شده و دنده سخت جل می‌رود
ب. ترمز گرفتن و هدایت خودرو مشکل می‌شود
ج. سیستم کلاج آسیب می‌بیند
د. موارد الف و ب
پاسخ صحیح:د


 سبقت گرفتن در سر پیچ‌های تند و سربالایی‌ها به چه علت ممنوع می‌باشد؟
الف. نامحدود بودن میدان دید راننده ب. کم بودن میدان دید راننده
ج. اختلال در ترافیک د. عدم کشش خودرو
پاسخ صحیح:ب


 با مشاهده چراغ چشمک زن زرد در تقاطع چه عملی را انجام می‌دهیم؟
الف. ایست کامل کرده وبارعایت حق تقدم حرکت میکنیم ب. از سرعت خود کاسته و با احتیاط عبور میکنیم
ج. به حرکت خود ادامه می‌دهیم د. هیچکدام
پاسخ صحیح:ب


 معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه شامل چه مواردی می‌شود؟
الف. تشخیص اصالت ب. سلامت زیست محیطی
ج. سلامت فنی، تجهیزات و ایمنی د. همه موارد
پاسخ صحیح:د


در هنگام رانندگی و برخورد با موارد اضطراری انجام کدام موارد ضروری می‌باشد؟
الف. نگهداشتن هر دو دست بر روی فرمان ب. نحوه گردش صحیح و ایمن
ج. موارد الف و ب صحیح است د. ترمز گرفتن ناگهانی
پاسخ صحیح:ج


 برای تغییر مسیر و تعویض خط حرکت چگونه باید عمل نمود؟
الف. فقط با استفاده از چراغ راهنما تغییر مسیر می‌دهیم
ب. با دادن علامت وسایل نقلیه دیگر را از قصد خود آگاه نموده و با رعایت حق تقدم عبور و احتیاط کامل تغییر مسیر می‌دهیم
ج. با استفاده از آینه تغییر مسیر می‌دهیم
د. تغییر مسیر ممنوع می‌باشد
پاسخ صحیح:ب


 موقعی که اتومبیل خود را پارک می‌کنید نباید …؟
الف. چرخها را به سمت جدول قرار دهید ب. در دنده بگذارید
ج. ترمز دستی را بکشید د. مانع سایر استفاده کنندگان از راه شوید
پاسخ صحیح:د


 به هنگام حرکت پشت یک خودرو بر روی جاده خیس فاصله زمانی با آن چقدر باید باشد؟
الف. یک ثانیه ب. دو ثانیه ج. هشت ثانیه د. چهار ثانیه
پاسخ صحیح:د


 چرا در جاده پرترافیک باید از خودرو جلویی فاصله بیشتری گرفت؟
الف. برای جلوگیری از خستگی چشمها ب. چون اینکار باعث روان شدن جریان ترافیک میگردد
ج. برای کاهش خطر حادثه و تصادف زنجیره‍ای د. هیچکدام
پاسخ صحیح:ج


 قانون اولیه در رانندگی حرکت از منتهی الیه سمت … است مگر برای …؟
الف. راست-سبقت ب. چپ-سبقت ج. راست-توقف د. چپ-توقف
پاسخ صحیح:الف


 در یک منطقه شهری و مسکونی در حال حرکت هستید و به یک سرعت گیر نزدیک می‌شوید شما باید …؟
الف. از قسمت چپ راه عبور کنید ب. سریعا سرعت را کاهش دهید
ج. بر سرعت خود بیافزایید ج. با همان سرعت قبلی به حرکت خود ادامه دهید
پاسخ صحیح:ب


 کدامیک از کارهای زیر را نباید در پمپ بنزین انجام داد؟
الف. استعمال دخانیات ب. صحبت کردن ج. خوردن د. آشامیدن
پاسخ صحیح:الف


 به هنگام عبور احشام از جاده‌ کدام مورد را باید انجام بدهید؟
الف. آرام و بی‌صدا عبور کنید ب. بوق نزنید و عبور کنید
ج. به آرامی به حرکت خود ادامه دهید د. هیچکدام
پاسخ صحیح:د


 اولین فردی که به محل تصادف می‌رسد کدام مورد را نباید انجام دهد؟
الف. موتور اتومبیل حادثه دیده را خاموش کند ب. به سایرین که در حال عبورند هشدار دهد
ج. افراد زخمی را از داخل اتومبیل بیرون بکشد د. به مصدومین حادثه خوراکی و نوشیدنی دهد
پاسخ صحیح:د


 در سه راهها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه‌ای است که …؟
الف. بصورت مستقیم ودرسمت ومسیرمجازحرکت میکند ب. در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد
ج. بسمت راست گردش کند د. موارد ب و ج صحیح است
پاسخ صحیح:الف


 کدام گزینه در مورد یدک کشی نادرست است؟
الف. وسیله ترابری آسیب دیده باید دارای سیستم فرمان و ترمز سالم باشد
ب. عمل یدک کشی در ساعت مجاز انجام شود
ج. وسایل ترابری مسافربری که دارای مسافر است نمی‌تواند وسیله‌ای را یدک بکشد
د. هر وسیله ترابری میتواند همزمان دو وسیله دیگر را یدک بکشد
پاسخ صحیح:د


. اصلی‌ترین علت منحرف شدن خودرو به یک طرف در زمان ترمز گرفتن چیست؟
الف. پایین بودن سطح روغن ترمز ب. بالا بودن ترمز دستی
ج. تنظیم نبودن دقیق ترمزها د. ساییدگی بیش از حد تایرهای خودرو
پاسخ صحیح:ج
16. در چه فاصله‌ای قبل و بعد از پیچها و تقاطع راه آهن سبقت گرفتن ممنوع است؟
الف. 50 متری ب. 100 متری ج. 150 متری د. 75 متری
پاسخ صحیح:الف


 آیا نشاندن کودکان در صندلی ردیف اول خودرو مناسب است؟
الف. بله با اینکار لذت بیشتری از دیدن مناظر اطراف می‌برد
ب. در صورت رعایت احتیاط اشکالی ندارد
ج. خیر اینکار باعث حادثه و مجروح شدن می‌شود
د. اگر بهمراه یک فرد مسن‌تر بنشیند اشکالی ندارد
پاسخ صحیح:ج


 کدام مورد باعث بهم خوردن تمرکز شما در حال رانندگی می‌شود؟
الف. نگاه کردن به نقشه‌ها ب. گوش کردن موسیقی با صدای بلند
ج. استفاده از تلفن همراه د. تمام موارد
پاسخ صحیح:د


 حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها در آزادراههای برون شهری … می‌باشد؟
الف. 110 کیلومتر بر ساعت ب. 100 کیلومتر بر ساعت
ج. 115 کیلومتر بر ساعت د. 120 کیلومتر بر ساعت
پاسخ صحیح:د


 اگر بهنگام رانندگی در آزادراهها تایر خودرو پنچر شود چه باید کرد؟
الف. باید در همان محل توقف کرد ب. باید در خط توقف اضطراری توقف کرد
ج. میتوان در بین خطوط عبوری آزادراه توقف کرد موارد الف و ج صحیح است
پاسخ صحیح:ب


معنی تابلوی شکل زیر چیست ؟

دانلود نمونه سوالات آین نامه با پاسخنامه

1-طول محدوده خطر
2-طول ممنوعیت با محدودیت پارک
3-تقاطع فرعی با اصلی در قوس
4-طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ

جواب درست میشه:گزینه 1


20-کدام یک از تابلوهای زیر مفهوم پیچ های پی در پی را میدهد ؟

سوالات آیین نامه رانندگی با پاسخنامه

1-تابلو شماره 4
2-تابلو شماره 2
3-تابلو شماره 1
4-تابلو شماره 3

پاسخ درست:تابلو شماره 1


21-مفهوم تابلوی شکل زیر چیست ؟

نمونه سوالات آیین نامه با پاسخ

1- سبقت ممنوع
2- ورود ممنوع
3- سبقت کامیون ممنوع
4- عبور سواری ممنوع

پاسخ درست :گزینه 4


22- در چهار راه شکل زیر حق تقدم را به ترتیب خودرو مشخص کنید

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی با پاسخ

1-قرمز آبی زرد
2-زرد قرمز آبی
3-آبی زرد قرمز
4-قرمز زرد آبی

پاسخنامه درست:گزینه 4

اشتراک گذاری

Comment (1)

  • احمد پاسخ

    سوالات آیین نامه کالیفرنیا چیه دیگه ؟به درد کیا میخوره نکنه برای ایرانیان مقیم کالیفرنیاست؟

    دی 16, 1396 در 12:37 ب.ظ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *